18 października przypada Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Handel ludźmi jest przestępstwem o globalnej skali, występującym w większości krajów świata. Zagrożenie zjawiskiem handlu ludźmi dotyczy wszystkich osób, niezależnie od sytuacji materialnej, czy też miejsca zamieszkania. Mając na względzie powyższe Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 5 kwietnia  2011 roku wydały dyrektywę (2011/36/UE) ustanawiającą minimalne reguły dotyczące określania przestępstw i kar dotyczących handlu ludźmi oraz  wspólne przepisy w celu lepszego zapobiegania takim przestępstwom i lepszej ochrony ich ofiar, przy uwzględnieniu kwestii związanych z płcią.

W Polsce organami bezpośrednio właściwymi do ścigania sprawców handlu ludźmi są: Prokuratura, Policja i częściowo Straż Graniczna. Ważną rolę pełnią również podmioty współpracujące z wcześniej wymienionymi, m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Służba Celna, organizacje pozarządowe.

Organizacje pozarządowe w Polsce, zajmujące się problematyką handlu ludźmi:

 • Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”,
 • Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej,
 • Caritas Polska,
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
 • Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
 • Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć,
 • Armia Zbawienia,
 • Fundacja You Can Free Us Polska
 • oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM.

Aby skuteczniej zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi należy lepiej poznać złożoność tego zjawiska. Ten dzień corocznie przypomina nam o obecności zjawiska handlu ludźmi. Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. to przestępstwo z art.189a k.k.

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

 1. przemocy lub groźby bezprawnej,
 2. uprowadzenia,
 3. podstępu,
 4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6.
  Więcej informacji znajdziemy na portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi:  https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Back to top