Rada parafialna

Rada parafialna Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie:

Dnia 24.06.2018 odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterstwa i do spraw Ekonomicznych. Wybory odbyły się zgodnie z procedurą zapisaną w Statucie Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych i Duszpasterskich. Zgodnie z paragrafem 12 niniejszego statutu członkami Rady zostali:

 1. ks. Lament Tadeusz
 2. ks. Pasek Mateusz
 3. Baran Robert – Adamów
 4. Paluch Jerzy
 5. Bartosiewicz Anna
 6. Piszcz Jadwiga
 7. Woś Natalia
 8. Oleksy Agnieszka
 9. Przybysz Ewa
 10. Chadaj Marek
 11. Golba Robert
 12. Osiński Tadeusz
 13. Mioduchowski Radosław
 14. Sobieszek Wiesław
 15. Wesołowska Elżbieta
 16. Biadun Jarosław – Gułów
 17. Kozioł Leszek – Glinne
 18. Mioduchowski Rafał – Konorzatka
 19. Kępa Waldemar – Dębowica
 20. Wadas Piotr – Hordzieżka

Rada parafialna – organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania.

W Kościele łacińskim istnieją dwa typy rad parafialnych:

 1. Rada duszpasterska – rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii, oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków. Istnienie rady duszpasterskiej nie jest wymuszone prawem kanonicznym, natomiast ich istnienie w parafiach diecezji zależne jest od decyzji biskupa diecezjalnego, który określa również sposób i zakres działania rad.
 2. Rada ekonomiczna – rada, która na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) powinna istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa. Rada ekonomiczna parafii nie jest jednak osobą prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych, chyba że inne są postanowienia biskupa. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest proboszcz, który nie ponosi odpowiedzialności za nieważnie podjęte czynności prawne, z wyjątkiem tych, z których sam poniósł korzyść. Rada ekonomiczna powinna składać się przynajmniej z dwóch doradców, którzy zgodnie z przyjętym zwyczajem, nie powinni być zależni finansowo od proboszcza (np. wikariusze, katecheci, kościelni). Raz w roku rada ekonomiczna powinna składać sprawozdanie finansowe z przychodów i poniesionych kosztów. Sposób składania sprawozdania określa biskup.

W katolickich Kościołach wschodnich istnienie rad parafialnych jest zalecane przez prawo kanoniczne, niemniej jednak ma ono charakter fakultatywny i zależy od organizacji poszczególnych Kościołów.